วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560

โครงงานถนนอาชีพสู่อาชีพ 2560


โครงการเรื่อง...บุรุษตรี [ศิลาแดง]
จัดทำโดย
ด.ญ.ณัฐนันท์  ศรีนิล   เลขที่  23
ด.ญ.ประภัสสร   สืบเทพ   เลขที่  18
ด.ช อัครชา   สาวชาวนา   เลขที่ 6
ด.ช นัทธพงค์   ปัญจารักธ์  เลขที่ 9
ครูที่ฝึกสอน
ครู  ทองเหรียญ  กลิ่นแย้ม
ครู น้ำค้าง   เคียงข้าง
โรงเรียนบ้านวังอ้อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   พิจิตร เขต 1

บทคัดย่อ
ลูกชิ้นเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเนื้อสัตว์แปรรูปประเภทหนึ่งที่เป็นที่นิยมบริโภคทั้งใช้เป็นอาหารว่างและเป็นส่วนประกอบของอาหารจานเดียวชนิดต่างๆ มีความหลากหลายทั้งประเภทของเนื้อสัตว์ที่นำมาเป็นส่วนประกอบหลักในการทำลูกชิ้นตลอดจนวิธีการผลิตและการเติมสารปรุงรส เช่น แป้ง เกลือ และเครื่องเทศจากแหล่งผลิตต่างๆ ทำให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างกันในด้านของคุณภาพและสารอาหาร การศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงค์ที่จะศึกษาถึงปริมาณสารอาหารที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นชนิดต่างๆ ที่มีจำหน่ายอยู่ในตลาดสดและซุปเปอร์มาเก็ตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ ลูกชิ้นเนื้อวัว ลูกชิ้นเอ็นวัว ลูกชิ้นเนื้อหมู ลูกชิ้นเอ็นหมูลูกชิ้นไก่ ลูกชิ้นกุ้ง ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นปลาเส้นทอด ลูกชิ้นแคระแบบไม่มีเต้าหู้เป็นส่วนประกอบ ลูกชิ้นแคระแบบมีเต้าหู้เป็นส่วนประกอบ ลูกชิ้นแคระแบบมีเต้าหู้ทอดเป็นส่วนประกอบ นำมาเปรียบเทียบปริมาณสารอาหารจาก 3 แหล่งผลิต ได้แก่ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่อุตสาหกรรมขนาดกลาง และอุตสาหกรรมในครัวเรือน ตัวอย่างอาหารที่ได้นำมาผ่านวิธีการประกอบอาหารโดยการลวก และทอด ยกเว้นในกลุ่มของลูกชิ้นแคระนำมานึ่ง ปริมาณสารอาหารที่ทำการวิเคราะห์ ได้แก่ พลังงาน ความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้าโคเลสเตอรอล โซเดียมโปรแคสเซียม แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก และกรดไขมัน จากการวิเคราะห์พบว่าลูกชิ้นแต่ละชนิดมีปริมาณสารอาหารที่แตกต่างกันการวิเคราะห์ปริมาณของพลังงาน ความชื้น คาร์โบไฮเดรต และไขมัน พบว่าผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นจาก 3 กลุ่มมีระดับของสารอาหารดังกล่าวไม่แตกต่างกัน ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นจากอุตสาหกรรมขนาดกลางมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณโคเลสเตอรอลและน้ำตาลสูงกว่ากิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และเพื่อนนักเรียนที่ให้กำลังใจและช่วยทำโครงงานนี้เสร็จลุล่วง
                                 
คำนำ
โครงงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานในการทำโครงงาน ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ในหัวข้อเรื่อง โครงงานถนนวิชาการสู่งานอาชีพ
คณะผู้จัดทำหวังว่า โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ลูกชิ้นทอด ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษา หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

คณะผู้จัดทำ
                  ด.ญ.ณัฐนันท์  ศรีนิล   ม.3
                 ด.ญ.ประภัสสร   สืบเทพ   ม.3
                 ด.ช อัครชา   สาวชาวนา   ม.3
                ด.ช นัทธพงค์   ปัญจารักธ์  ม.3


สารบัญ
                                                                                     หน้า                                                      
บทคัดย่อ                                                                                              ก        
กิตติกรรมประกาศ                                                                                   ข
คำนำ                                                                                                   ค
สารบัญ                                                                                                ง
บทที่ 1  บทนำ                                                                                       1
ที่มาและความสำคัญของโครงการ                                                                1
วัตถุประสงค์                                                                                          1
สมมุตฐานค้นคว้า                                                                                    1
บทที่ 2  การศึกษาเอกสารอ้างอิง                                                                 2
  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                             2
บทที่ 3  อุปกรณ์และวิธีการึกศึกษาค้นคว้า                                                   4
           อุปกรณ์และวัตถุที่ใช้ในการศึกษา                                                   5       
           วิธีการศึกษา                                                                            5
บทที่ 4  ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา                                             6
บทที่ 5  สรุปผลการศึกษา                                                                       7
          ประโยชน์ที่ได้รับ                                                                        7
          ข้อเสนอแนะ                                                                            8
          แหล่งอ้างอิง                                                                             8
                                                     บทที่ 1
บทนำ
ที่มาและความสำคัญของโครงถนนวิชาการสู่งานอาชีพ   
ลูกชิ้น" มักจะกินกับ "ก๋วยเตี๋ยว" เป็นหลัก ส่วนพวกลูกชิ้นเสียบไม้แล้วนำไปปิ้งย่างทอดนั้น น่าจะเป็นการประยุกต์ขึ้น (แบบไทยๆ) หลังจากที่ใส่ก๋วยเตี๋ยวมาระยะหนึ่งแล้ว
เบื้องต้นผมเชื่อว่า เป็นอาหารของจีนครับ เพราะอาหารจีนประเภทบะหมี่หรือก๋วยเกี๋ยวส่วนมากใส่ลูกชิ้นเป็นเครื่องประกอบด้วย
                                      วัตถุประสงค์ของการการศึกษา
             1.  เพื่อแปรรูปสมุนไพรให้ง่ายต่อการรับประทานยิ่งขึ้น
          2.  เพื่อศึกษาวิธีทำเครื่องดื่มง่ายๆ  จากสมุนไพรใกล้ตัว
          สมมติฐานการศึกษา    
              สามารถนำลูกชิ้นทอดที่ไหนก็ได้                                     บทที่ 2
 การศึกษาเอกสารอ้างอิง
ลูกชิ้น                                          Meat ball

ประโยนช์ที่คาดว่าจะได้รับ
ปริมาณสารอาหารที่ทำการวิเคราะห์ ได้แก่ พลังงาน ความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้าโคเลสเตอรอล โซเดียมโปรแตสเซียม แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก และกรดไขมัน จากการวิเคราะห์พบว่าลูกชิ้นแต่ละชนิดมีปริมาณสารอาหารที่แตกต่างกันการวิเคราะห์ปริมาณของพลังงาน ความชื้น คาร์โบไฮเดรต และไขมัน พบว่าผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นจาก 3 กลุ่มมีระดับของสารอาหารดังกล่าวไม่แตกต่างกัน ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นจากอุตสาหกรรมขนาดกลางมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณโคเลสเตอรอลและน้ำตาลสูงกว่


                                                                                                               

บทที่ 3
วิธีการดำเนินโครงงาน
ตารางปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน  1  - 29 สิงหาคม  2551
สัปดาห์ที่
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
สถานที่ทำกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
1
12 มกราคม 2560
-  เลือกหัวข้อการทำโครงงานและ
นำเสนอครู พร้อมทั้งเหตุผลในการทำ
-  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร
          หนังสือจากห้องสมุด
ห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังอ้อ
สมาชิกในกลุ่ม
ครูที่ปรึกษา
2
 19 มกราคม2560
-  ทำรายงานเพื่อขอเบิกอุปกรณ์
ส่วนค่าใช้จ่าย เก็บคนละ 150บาท
และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
ห้องเรียน  ห้อง การงานอาชีพ
สมาชิกในกลุ่ม
ครูที่ปรึกษา
3
20 มกราคม
2560
-  ลงมือปฏิบัติทำลูกชิ้น
ห้องเรียน ห้อง การงานอาชีพ
สมาชิกในกลุ่ม
ครูที่ปรึกษา
4
มกราคม2560
-  เขียนรายงานโครงงานและสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม
ห้องเรียน  ห้อง การงานอาชีพ
สมาชิกในกลุ่ม
ครูที่ปรึกษา

                                                                                                     


วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา
  วัสดุ
1.      ลูกชิ้น                             4 ถุง
2.      ฮอดดอกแดง                     3 ถุง
3.      เกี้ยวแผ่นสำเส็จรูป              4 ถุง
4.      น้ำจิ้ม                             2 ขวด
5.     น้ำมัน                             3 ขวด
6.     น้ำปล่าว                      1 ขวด
อุปกรณ์
1.     กระชอน                       6. ตะหลิว
2.     ถ่าน                            7. เตาถ่าน
3.     กระทะ                         8. ถาด
4.     ไม้ลูกชิ้น                       9. น้ำมัน
5.     มีด

  วิธีการศึกษา  
             1.  ศึกษาจากวิทยากรท้องถิ่น  โดยการสอบถาม     ฝึกปฏิบัติทำลูกชิ้นทอด
          2.  ศึกษาจากเอกสารอ้างอิง  และคำบอกเล่าของผู้รู้
          3.  ประเด็นการศึกษา
   ผลการศึกษา
          1.  ได้ศึกษาสรรพคุณของลูกชิ้น
          2.  ค้นหาข้อมูลวิธีทำลูกชิ้น
            3. ค้นหาประวัติของลูกชิ้นทอด                                                                                                    

                             
                              บทที่  4
                           ผลการศึกษา
1.       ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกชิ้นและฮอดดอก
2.      ได้ศึก  ษาวิธีการทำลูกชิ้นและฮอดดอก


 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปภาพลูกชิ้น
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปภาพลูกชิ้น ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปภาพฮอทดอกทอดผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปภาพลูกชิ้นผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปภาพลูกชิ้น
                               


                            
                               บทที่ 5
                         สรุปผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษา                                                                  การศึกษาการทำลูกชิ้นทอด  เป็นการนำสิ่งให้เกิดประโยชน์  เป็นการความคิด  เพื่อที่จะนำมาทำลูกชิ้นทอดเป็นอาชีพเสริมได้
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน
1.  ได้ศึกษาการทำลูกชิ้นทอด                                                                                                                                                 2.   ได้ศึกษาสรรพคุณของลูกชิ้นทอด
3.  นำมาพัฒนาให้เกิดรายได้
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาโครงงานการทำลูกชิ้นทอด สามารถพัฒนาให้เป็นอาชีพเสริมได้


บัญชีรายรับรายจ่าย

รายรับ
รายจ่าย
ว/ด/ป
ลำดับที่
รายการ
จำนวนเงิน
ว/ด/ป
ลำดับที่
     รายการ
จำนวน
ราคา
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
12/1/60
  1
รับเงินจากเพื่อนคนละ150
600 บ.
12/1/60
1
2
3
4
5
ลูกชิ้น
ฮอดดอก
เกี้ยว
น้ำมัน
น้ำจิ้ม
ถุง
2  ถุง
5  ถุง
2  ขวด
2  ขวด
320 บ
110 บ
110
114 บ
50 
320 บ.
110 บ.
    110
 114
 50  บ
                                                                 http://cooking.kapook.com
     http://pantip.com